top of page

Co je mediace a kdo je mediátor

Mediace je strukturovaný proces řešení sporu či konfliktu za účasti třetí osoby, která je nezávislá na účastnících konfliktu. Tato osoba - mediátor - organizuje a aktivně se účastní jednání stran o smírném řešení jejich konfliktní situace. Základním předpokladem pro účast v mediaci je otevřenost a ochota spornou záležitost společně prozkoumat. Ochota přestat řešit, kdo má pravdu nebo kdo je vinen. A vůbec nevadí, že strany dosud nenašli společnou řeč. Většina lidí přichází do mediace se smíšenými pocity – vedle velké naděje jsou v nich pochybnosti o tom, zda má mediace vůbec smysl, frustrace, skepse apod. V mediaci však platí Tolkienovo „Kde vůle neschází, cesta se nachází“.

Keep calm and choose mediation

Mediátor nekritizuje, nemoralizuje ani nehodnotí postavení stran nebo spornou záležitost, ale vytváří pro strany vyjednávací prostor, pomáhá jim odložit negativní a destruktivní způsob komunikace a podporuje zaměření jejich pozornosti na hledání vzájemně přijatelného řešení. Proces mediace dává každé ze stran rovnou příležitost vyprávět svůj příběh a současně možnost slyšet i příběh druhé strany. Na pozadí právního rámce záležitosti mediátor zprostředkovává účastníkům další souvislosti konfliktu a pomáhá jim bezpečným způsobem vyjádřit emoce a neutrálně pojmenovat zájmy a potřeby stran, podporuje ochotu a schopnost stran hledat možnosti nenásilného řešení. V případě, kdy se předmět konfliktu bezprostředně týká práv nezletilého dítěte, mediátor zohledňuje také zájmy tohoto dítěte.

Účastníci mediace mají po celou dobu kontrolu nad výsledkem mediace; oni sami rozhodují o tom, co bude obsahem jejich dohody a jakým způsobem svou situaci vyřeší. Mediátor vede proces, rozhodnutí je na účastnících.

Cílem mediace je na prvním místě vytvořit komunikační kanál mezi účastníky sporu a následně uzavřít jasně formulovanou a reálně proveditelnou dohodu o řešení sporné záležitosti. Podmínky takto uzavřené dohody jsou přijatelné pro všechny zúčastněné. V mediaci si účastníci za pomoci mediátora dohodu tzv. ušijí na míru podle vlastních potřeb, zájmů a možností, nikoli podle měřítek ostatních nebo podle názorů společnosti na to, co je nejlepší dělat.

Mezi základní zásady mediace patří:

Zásada dobrovolnosti - účast v mediaci je dobrovolná, tj. každý účastník má právo se svobodně rozhodnout, zda s mediátorem uzavře smlouvu o provedení mediace, a rovněž má právo se kdykoli rozhodnout, že zahájenou mediaci ukončí. 

Zásada důvěrnosti a mlčenlivosti - mediační jednání je neveřejné a účastní se ho jen strany sporu a mediátor. Jiné osoby se mediace účastní na základě souhlasu stran sporu. O všech skutečnostech, o nichž se mediátor dozvěděl v souvislosti s přípravou a výkonem mediace, je povinen zachovávat mlčenlivost.

Zásada nestrannosti a neutrality mediátora – mediátor poskytuje zúčastněným stranám rovné příležitosti k vyjádření a rovnocenně je podporuje; chování a projevy mediátora musí být vyvážené ve vztahu ke všem stranám, tzn. mediátor se nepřiklání k názorům některého z účastníků; do vedení mediace neprojektuje osobní zájmy, hodnoty a přesvědčení; poměr mediátora k věci, ke stranám konfliktu nebo k jejich zástupcům nesmí vzbuzovat pochybnosti o jeho nepodjatosti.

 

Výhody mediace:

  • nižší náklady v porovnání s náklady na zahájení a vedení soudního řízení

  • přináší řešení v relativně krátkém čase

  • čas a místo mediačního jednání lze flexibilně dohodnout

  • menší psychická zátěž v porovnání se soudním projednáváním

  • navázání/zlepšení vzájemné komunikace, a to i v případě, kdy není dosaženo dohody

  • zohledňuje zájmy, potřeby a možnosti stran, nikoli pouze právní nároky

  • kontrola účastníků nad výsledným řešením

  • účastníci mediační dohodu ochotně naplňují, protože jsou jejími tvůrci

Právní Wellness

Konzultace v oblasti právních rozepří, dohod a vyjednávání

Holistický přístup ke konfliktu 

bottom of page